Zoznam - superFilm.sk

Pentti Kultala
Kari Kihlström
Heikki Talvio
Aarne Pentikäinen
Eino Kinnunen
Eero Veneskoski
Antti Majanlahti
Demick Lopes
Josef Topol
Solvan Naim
Ilan Duran Cohen
Daiki Arioka
Jakub Smutný
Toni Regnér
Majlis Granlund
Ragnar Thell
Kai Pahlman
Markita Mattsson
Stig Fransman
Ray Adams
Pertti Purhonen
Reijo Salminen
Pertti Metsärinne
Paula Karppanen
Tuula Karppanen
Mauno Kuusisto
Carl Gustaf Nyman
Esko Pajamies
Pekka Mäyrämäki
Eddie Mårtensson
Pentti Tiensuu
Paul Suominen
Giuliana Monteiro
Hilkka-Maija Lydecken
Gerda Weneskoski
Marian Anderson
Franz Rupp
Matti Leino
Ritva Valtakoski
Enzio Forsblom
Osmo Pertola
Reijo Rajala
Tauno Suojanen
Lauri-Juhani Ruuskanen
Kari Maisniemi
Keijo Räikkönen
Jaakko Soininen
Kari Kamppuri
Selin Derin Akcin
Arda Beyaztas
Joanna Drozda
Mira Helmer
Gregory La Cava
John Brahm
S. Sylvan Simon
Klaus Järvinen
Pirkko Liinamaa
Tapani Ripatti
Raimo Lintuniemi
Margareta Muthreich
Jouko Eräkare
Mari Vesala
Laura Jurkka
Jari Puhakka
Petri Kaivanto
Eeva Kaste
Sallamaari Muhonen
Juha Siltanen
Atik Ismail
Kari Riipinen
Tuulikki Lehtinen
Steen Hirvonen
Tarmo Sivula
Esa Virkkunen
Raita Karpo
Matti Kepponen
Olli Ojala
Kari Rydman
Antti Cederberg
Laura Ekholm
Aarne Himberg
Ahti Karstila
Tuulikki Kettunen
Sirpa Kuoppamäki
Jorma Panula
Seppo Saraskoski
Hannele Pettersson
Minna Tynkkynen
Susanna Vilkkula
Leenamaija Terttunen
Maija-Leena Jonsson
Jorma Lauharanta
Heikki Linko
Eva Odrischinsky
Matti Poijärvi
Maarit Niiniluoto
Anna-Maija Kataja
Matti Tiihonen
Jussi Tukia
Katriina Lehtipuro-Hardwick
Heikki Reijonen
Raine Salo
Pekka Seppä
Pertti Serto
Raimo Sirkiä
Ola Ahlberg
Maarit Hietala
Leena Järstä
Daniel Katz
Aimo Nisumäki
Minna Liinamaa
Antero Alpola
Kalevi Tuominen
Antti Einari Halonen
Merja Hurri
Seppo Jolkkonen
Kari Kuusamo
Anja Kuusanniemi
Urpo Lahtinen
Jari Lappalainen
Veli-Pekka Lehto
Erkki Leppänen
Anne Luoto
Timo T. A. Mikkonen
Hanna Markkula-Kivisilta
Santtu Malm
Matti Mahlamäki
Taina Pulkkinen
Ilse Rautio
Eeropekka Rislakki
Hannele Rubinstein
Sirkka-Liisa Sass
Alpo Suhonen
Jaakko Tuominen
Teppo Turkki
Christine Ahlqvist
Eero Ahola
Aake Anttila
Liisa Ekelund
Annemari Forsström
Anneli Huovinen
Tapani Ilkka
Arthur Fuhrmann
Lasse Karkjärvi
Reijo Nättiaho
Meri Louhos
Iris Mattila
Risto Vanari
Irmeli Puisto
Kari Raumonen
Anneli Rautiainen
Satu Tiivola
Anne Helistö
Seppo Hyrkäs
Aarno Laitinen
Arto Martiskainen
Marko Masanen
Tom Pöysti
Sisko Ramsay
Unto Torniainen
Elisa Yliniemi
Kaija-Liisa Fougstedt
Eeva-Kaarina Holopainen
Raimo Henriksson
Erkki Hetta
Matti Kemppainen
Sari Koivunen
Lassi Poikonen
Rele Kosunen
Matti Puurtinen
Antero Päiväläinen
Petteri Sallinen
Arja Silvennoinen
Kalevi Kivistö
Hannu Sopanen
Susanna Block
Kirsi Vesalainen
Seppo Roth
Leena Laulajainen
Ilkka Kylävaara
Kristiina Nieminen
Jari Rantanen
Markku Pölönen
Seppo Ahti
Timo Turpeinen
Karoliina Blackburn
Anssi Känsälä
Pasi Kaunisto
Leena Koski
Heikki Pohto
Elina Rintala
Jukka Tiirikainen
Maija Vikman
Mats Dumell
Markku Kyllästinen
Laura Temmes
Raili Rusto
Riikka Ikonen
Jorma Kolmijoki
Ritva Nuutinen
Jessica Powell
Olicer J. Muñoz
Heikki Aarva
Eliza Rycembel
Annikki Vartia
Mark Anthony Coger
Franck Monnet
Laila Halme
Ritva Järvi
Göthe Maxe
Frej Lindqvist
Måns Fors
Carey Wilson
Johnny Sheffield
Olavi Honka
Paavo Aitio
Aulis Blomstedt
Aarne Ervi
Viljo Revell
Heikki von Hertzen
Martti Varpama
Eeva-Leena Pokela
Pentti Koskimies
Paavo Arni
Eeeli Erkkilä
Erik Cronvall
Pauli Lehtinen
Jules Sylvain
Francesca Lindh
Katariina Jokinen
Otso Pietinen
Eila Hiltunen
Usko Aro
Tarja Siimes
Minna Fransman
Sanna Fransman
Hanna-Mari Siimes
Richard Lindh
Jan Koubek
Janek Rubeš
Charlotte Vandriessche
Lina Larissa Strahl
Louis Held
Lisa-Marie Koroll
Fabian Buch
Štěpán Ciprýn
Jakub Bína
Přemysl Vida
Lucie Holubová
Susanna Ringbom
Ulla Eklund
Markku Linnoila
Vesa Jaarva
Jarkko Rantanen
Kari-Pekka Kinnunen
Sylvelin Långholm
Liisa Jänne
Veli-Pekka Kuuranne
Kari Lahti
Désirée Räsänen
Kanerva Cederström
Hely Rainesalo
Emil Kintzl
Martin Charvát
Sawyer Hartman
Michael Lee Nirenberg
Manel Addoune
Habib Aichouche
Amine Boumediene
Madelyn Monroe
Miya Stone
Meiko Askara
Unto Kettunen
Sirkka-Liisa Nakari
Denise Maes
Mitzi Elizalde
Luis Fonseca
král Olaf V.
Peter Štastný
Marc Moody
Lauri Markos
Raija Sinkkonen
Lili Merlhiot
Kentaro Satô
Erkki Eronen
Yrjö Similä
Riitta Degerholm
Solly Ward
Martin Tyl
Tibor Němec
Lucie Dolejší
Adéla Vedralová
Anneli Tuominen
Michal Otipka
Juhani Leino
Markus Leppo
Pentti Niskanen
Martti Välikangas
Olavi Kares
Irja Myllylä
Toivo Mertens
Lauri Haapanen
Mojo Parikka
Väinö Marttinen
Aune Sjöroos
Aune Hytönen
Armas Kauhanen
Juha Ruutsalo
Christer Häkkinen
Matti Hyvönen
Katriina Helkesalo
Jiří Rak
Pentti Ojala
Ali Mueller
Tuukka Tanner
Raili Helander
Pia Aaltonen
Leif Aaltonen
Outi Hytönen
Eero Siljamäki
Jouko Rikalainen
Pekka Pentti
Olavi Suhonen
Ilkka Hytönen
Eija Hämäläinen
Ye-won Jang
Kimmo Lempinen
Jaana Kekkonen
Pentti Louko
Anna Nykänen
Vieno Saaristo
Armi Sillanpää
Jeong-woo Park
Sang-gyu Park
Cihan Inan
Randall C. Brown
Ashley Trevathan
Mohammed Al Kahlawi
Aziza Amir
Nelson Bolivar
Nedjim Bouizzoul
Murielle Lantignac
Wally Chetouf
Geneviève de Chantérac
François de Chantérac
Hau-wai Wong
Wing-lun Tam
Wuna Wu
Robin Mackay
Nian Watts
Vuokko Docktare
Pentti Nevaluoma
Erkki Brandt
Tatu Asumaniemi
Matti Heiskanen
Eero Manner
Michal Šenk
Merja Keränen
Kaarina Vihma
Lilja Suominen
Reijo Lås
Thomas Fey
Irina Kugler
Orvo Holmén
Eila Holmén
Olavi Kuorikoski
Johnny Forsell
Harald Koivikko
Terry Dexter
Lauren Lomma
Angela Whitworth
Miki Mistrati
Dawn DuVurger
Leonid Gubanov
Tiny Gary
Fabrizio Moroni
Carlo Delle Piane
Marcelia Cartaxo
Anni Linnus
Raimo Ahti
Elin Aaltonen
Cathy Nouchi
Cendrine Genty
Violaine Fumeau
Léna Herbreteau
Christa Fenal
Ulla Aaltonen
Riitta Pakarinen
Leena Joenpelto
Liisa Joenpelto
Aila Wolska
Martti Joenpelto
Liisa Peronkoski
Pentti Uittamo
Pirkko Elonen
Majlis Enqvist
Martti Haatio
Mirjam Haatio
Jorma Hiekkavuo
Rauha Hiekkavuo
Leila Mattila
Kaisa Rinne
Pirjo Saarinen
Erkki Saarinen
Eino Krohn
Numidia Vaillant
Yrjö Sutinen
Kalevi Pakkasvirta
Väinö Hokka
Juho Peltonen
Harri Leppänen
Raimo Oksa
Mauri Mehto
Juhani Nyman
Toivo Martikainen
Albin Pulkkinen
Sinikka Sutinen
Lasse Saarikko
Kalle Kotro
Väinö Nygren
Helli Noponen
Matti Paavilainen
Kari Nissinen
Jaakko Ylinen
Pertti Summanen
Tatu Sorjonen
Nora Haque
Aila Kaihlanen
Orvokki Huhtikangas
Kirsti Saraheimo
Ahti Sonninen
Hilkka-Liisa Sonninen
Liisa Paatso
Toivo Lehkonen
Tauno Sarantola
Anja Päivärinta
Tuulikki Hjelt
Keijo Tahvanainen
Eila Arjoma
Heidi Öhman
Niilo Rosenberg
Edvard Wahlberg
Kaisa Wiias
Annamaija Kares
Veikko Asikainen
Pirkko Kaheinen
Severi Närekorpi
Arvo Nousiainen
Markku Nirola
Kari Bergström
Tom Shaffer
Alissa Wilms
Margaret Tait
Tyler Glodt
Valerij Gergijev
Wally Patch
Sakari Heikinheimo
Aila Tähtelä
Pirjo Tuovinen
Heikki Nuorlahti
Anna-Liisa Kiviharju
Juhani Juustinen
Pekka Sahenkari
Eeva Latokartano
Raili Metsä
Soili Poutiainen
Maija-Liisa Rönnberg
Josef Kersch
Ruben Fiedler
Paki Peltonen
Harri Kahramo
Marja Lindqvist
Annika Ruutsalo
Helena Ruutsalo
Juhani Harri
Outi Pennanen
Harri Kaasalainen
Aladár Valmari
Veikko Pihlajamäki
Edna Burret
Riitta Vainio
Esko Nieminen
Erik Palmén
Georg Henrik von Wright
Paavo Ravila
Rolf Nevanlinna
Yrjö Ilvessalo
Anne Maria Hindell
Altti Havas
Heikki Raiskio
David Nushart
Lenka Haková
Sister Bliss
Eero Antvuorinen
Aarne Saarinen
Ben Zyskowicz
Ville Nisonen
Eino Murtorinne
Kari Kontio
Jouko Turkka
Salla Paajanen
Pasi Toivonen
Reeta Kivihalme
Jyrki Richt
Juha Ristamäki
Hanna Juuti
Hannu Vilpponen
Jan Andersson
Ilkka Saari
Helena Itkonen
Markku Laukkanen
Heikki Piuhola
Umayya Abu-Hanna
Maarit Tastula
Päivi Kärkkäinen
Krista Taubert
Hannele Valkeeniemi
Pertti Kilpelä
Seppo Heikki Salonen
Janne Toivonen
Sakari Kilpelä
Jaakko Valaskivi
Mari Karppinen
Petteri Väänänen
Merja Simukka
Anne Flinkkilä
Alexis Kouros
Kati Leskinen
Mari Kiukas
Ari Korvola
Juha Portaankorva
Eero Ojanperä
Kari Mokko
Risto Arkimies
Jari Hakkarainen
Juha Granath
Sirkku Kianto
Erkki Rahkola
Vesa Toijonen
Antero Kekkonen
Lisa Kuhlberg
Urpo Martikainen
Markku Ritola
Erkki Saksa
Mikko Valtasaari
Aarre Kanth
Ulriika Niemelä
Riika Parkkinen
Jyrki Katainen
Matti Vanhanen
Jarmo Korhonen
Timo Soini
Mauri Pekkarinen
Jutta Urpilainen
Paavo Arhinmäki
Vanessa Schulz
Kaj Wessman
Nacke Johansson
Avicii
Jaana Metsälä
Lauri Viita
Ilmo Lounasheimo
Helge Nygren
Davey Moore
Olli Mäki
Rose-Marie Törngren
Bo Samuelsson
Bengt Sjöström
Mirja Tervamaa
Berit Neumann-Lund
Sara Arnia
Ernst Günther
Bror Fohlin
Per Wager
Torsten Föllinger
Sylvi Koponen
Reijo Lomperi
Aira Kauhanen
Matti Tuloisela
Tauno Tiikkainen
Bo-ra Yoon
Angelita Franco
Tauno Virtanen
Seppo Peltola
Juhani Aalto
Ritva Mustonen
Timo Kankainen
Olli Löytönen
Natalie Hoover
Taina Hiedanniemi
Kaarina Laattala
Soile Henriksson
Raimo Helminen
Sirkka Lahti
Liisi Koskinen
Tarja Kankainen
Kimmo Pauhakari
Helinä Usvakari
Liisa Haapanen
Marja Toiminen
Katrin Ender
Hussein Hassan
Gulbahar Kavjo
Perwar Tariq
Tara Ebdilrehman
Silvio Villagómez
Jose Luís Vergara
Enrique Carvajal
Elvira Durango
Jorge Ulloa
Sakari Tammi
Terho Tupola
Eija Kaartinen
Sirkka Haaranen
Marjatta Raita
Raili Henriksson
Aulikki Komsi
Liisa Ljungberg
Inga-Lill Holst
Raila Pipinen
Stanley Meadows
Eino Raita
Irma Rewell
Sheila Smeds
Aila Itäkylä
Veikko Manninen
Marjatta Korkman
Maija-Liisa Ahlgren
Karl-Erik Smulter
Kari Tikkamäki
Olavi Airaksinen
Maire-Tellervo
Pekka Heiskanen
Leo Lehto
Jaakko Hurme
Arvi Anttila
Maria Sokolow
Pekka Tarkka
Mitchell Anderson
Daniel Roesner
Michael Huber
Marek Kaleta
Lukáš Lacko
Jan Bartakovič
Jan Táborský
Shane Told
Bert McCracken
Charles McCombie
Eero Rantala
Pentti Karhunmaa
Signe Liljeberg
Gun Olin
Monica Tollet
Usko Viitanen
Matti Piipponen
Ritva Pipinen
Martti Skogman
Lasse Lammela
Ivar Rosenblad
Hélène Hagelstam
Sakari Salo
Heikki Hedman
Lasse Lincoln
Christina Lindström
Birgitta Lindström
Anneli Nyman
Pekka Petersen-Dyggve
Pekka Säilä
Moore Marriott
Jaakko Huurre
Salli Salo
Seppo Miettinen
Raija Pipinen
Ritva Käki
Katri Sirkiä
Turkka Haartamo
Juhani Rytkölä
Rainer Tiainen
Irma Varjo
Ilkka Oksanen
Kalle Raikunen
Anja Kronsieff
Pertti Laaksonen
Simo Oksanen
Eino Vuorimaa
Birgit Labbart
Esa Uusitalo
Masa Marttila
Christian Schwindt
Jorma Alonen
Timo Salminen
Maj-Britt Palonen
Jotaarkka Pennanen
Juri Saarikoski
Reece Buttery
Harriet Finne
Heikki Kerola
Eira Jauckens
Dong-in Jo
Tom Berdik
Paulina Erni
Adam Soto
Vanda Lust
Simona Tancerová
Eira Soriola
Krister Lohikoski
Pekka Koskinen
Matti Jalkanen
Tuisku Niskanen
Nipa Niemi
Mirja Suvi
Hans Polster
Svante Odqvist
Leif Lönnqvist
Arto Helismaa
Aili Räisänen
Pirjo Lucander
Leonid Bašmakov
Pertti Nättilä
Pauli Pajupuro
Anssi Koskinen
Mariaheidi Rautavaara
Pekka Nuotio
Aarne Vainio
Timo Mustakallio
Einojuhani Rautavaara
Rauli-Pertti Sabelli
Unto Laakso
Ralf Koskinen
Martti Helovirta
Lauri Väärä
Ritva Laurila
Ville Ruuskanen
Simo Pasanen
Karin Gammelin
Sven Berle
Ciro Ceruti
Ciro Villano
Paavo Laurikainen
Rauno Rautavuori
Tuulevi Mattila
Gusse Rössi
Tuulikki Pienimäki
Anssi Pethman
Heikki Rosendahl
Seppo Lehtonen
Erkki Kansanaho
L.A. Puntila
Paula Tuppurainen
Kari Happonen
Matti Grann
Niilo Kuukka
Erkki Ruokokoski
Erkki Aaltonen
Jouni Apajalahti
Heinz Hofmann
Tauno Äikää
Esko Valsta
Seppo Mäntykoski
Olavi Tauno
Raimo Pihlajamaa
Josef Kaartinen
Gösta Möller
Reijo Tani
Uuno Tupasela
Helmi Ikävalko
Jukka Rinne
Seija Parikka
Olli Honkala
Erkki Luomala
Hannu Heikkilä
Ritva Raivio
Margeritha Nyman
Bror Kollin
Erkki Karjalainen
Aarre M. Peltonen
Leena Söyrinki
Jukka-Veikko Häyrinen
Annemari Sinkko
Malla Kuuranne
Jouko Paavola
Petri Panula
Eriikka Magnusson
Eino Hyvönen
Marjukka Häyrinen
Kimmo Kahra
Kati Parviainen
Lauri Pitkänen
Liisa Söyrinki
Silja Kahra
Olli Lukander
Tuovi Marttunen
Raija Vuori
Sirpa Kaukinen
Olavi Seilo
Mika Harlo
Matti Linnoila
Elli Castrén
Arja Kari
Anne Sinkko
Tapani Lahtinen
Jan Mallander
Matti Kreander
Anssi Vainio
Heikki Peronkoski
Ilkka Kuuranne
Aino Koivisto
Jouko Marttinen
Annikki Sinkko
Maire Virkkunen
Marja Makkonen
Jósuke Asari
Polina Puškaruk
Eija-Elina Bergholm
Aune Lind
Orvo Piirto
Anne Mari Lie
Kaarina Leskinen
Richard Cacák
Aino Korwa
Marja-Liisa Ståhlberg
Sirpa Suosmaa
Anneli Rautala
Riitta Kautiainen
Robertino
Esteri Elomaa
Heljä Angervo-Karttunen
Anja Tolin
Lisa Bergman
Pentti Pesä
Paavo Rusko
Ivona Feldmárová
Peter Ondrášek
Samuel Gögh
František Kyselica
Stanislava Ziková
Javier Burgos
Ryan Coogler
Morgan Neville
Shaka King
Jason Osder
Stephane Pion
Berith Bohm
Ari Leppälä
Ilkka Keltanen
Pirkko Niemi
Marjatta Svennevig
Sirkka-Liisa Heino
Marketta Korhonen
Christina Walli
Anneli Kangas
Ann-Mari Spjut
Mary Paischeff
Asta Rask
Sini Jansson
Ari Aartola
Kaarlo Leinonen
Laura Arffman
Antti Ennekari
Inka Henelius
Hannu-Pekka Hänninen
Niki Juusela
Maija Kautto
Kristiina Kekäläinen
Petra Manner
Jere Nurminen
Mari Pekkanen
Antti-Jussi Sipilä
Lasse Sipilä
Riikka Smolander
Tapio Suominen
Matti Finskas
Mikko Hannula
Kirsi Heikel
Juha Matti Holopainen
Timo Huovinen
Juha Jokinen
Pekka Kaidesoja
Seppo Kannas
Markku Kataja
Jyrki Kemppainen
Ville Klinga
Olli Koivusalo
Esa Kurttila
Matti Kyllönen
Kauko-Aatos Leväaho
Tuula Malin
Kalevi Malmström
Jouko Marttila
Pirjo Mäenpää
Sanna Mönkkönen
Teemu Niikko
Minna Perovuo
Eero Pihlaja
Kirsti Pohjaväre
Ike Rautio
Riku Riihilahti
Laura Ruohola
Jukka Saarinen
Pentti Salmi
Sari Sirkkiä-Jarva
Anna Sorainen
Marko Terva-aho
Bror-Erik Wallenius
Anne Valta
Andrej Marmontov
Moritz Uhl
Johnny Remo
Josh Anthony
Benedict Lim
Danil Ishutin
Clinton Loomis
Breehn Burns
Garrett Graham
Seppo Virtanen
Viljo Nukarinen
Eija Kuosa
Ilmo Nukarinen
Elmer Lahti
Jaakko Jaakkola
Pekka Männikkö
Ari-Pekka Neuvonen
Jari-Pekka Neuvonen
Reino Helkesalo
Sauli Seppälä
Risto Poutanen
Pertti Pärssinen
Osmo Poutiainen
Jouko Elo
A. Veikki
Eila Ilenius
Marja Mosander
Heikki Ritavuori
Martti Koski
Tuula Elomaa
Carita Gren
Else Malmberg
Pekka Juutilainen
Milja Luukko
Päivi Kaasinen
J.R. McGarrity
Vildan Atasever
Cezmi Baskin
Hasan Kaçan
Sebnem Sönmez
Tolga Güleç
Yehuda Bacon
José Fosty
Walter Spitzer
Samuel Willenberg
Krystyna Zaorska
Filippo Scicchitano
Suk-ho Jun
Olga Malachova
Misao Hirayama
Kodô Toda
Satoshi Haneishi
Hitoshi Suzuki
Ayasa Takahashi
Mina Takeda
Hitoshi Murakami
Louise Houghton
Kailin Tang
Daotie Wang
Shu Yao
Jenny Dahlström
Sinna Virtanen
Elias Keränen
Heikki Vilja
Konsta Väänänen
Patrick Mitzner
Tea Selin
Genevieve Chartrand
Anna Barbara Speckner
Kaj Lindén
Väinö Kirstinä
Toivo Korhonen
Bror Koskinen
Veijo Meri
Erkki Salmenhaara
Holger Fransman
Sirpa Silventoinen
Mirja Lehtinen
Raija Roiha
Timo E. Helin
Eva Lindholm
Aito Mäkinen
Paavo Lehtonen
Anna-Beata Krohn
Carl Henning
Meiert Avis
Allan Cascante
Barry Roskin Blake
Reino Bäckman
Max Rand
Sirkka Nirvi
Anja Ahlström
Pentti Saaritsa
Kaija Snellman
Yrjö Kukkonen
3.3436